KONTAKTA

Sanofi
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Ansvar och Rättigheter

  • TECKENSTORLEK
Uppdaterad : 2017-03-03

På denna sida beskrivs de juridiska regler som gäller för alla internetanvändare som besöker den här webbplatsen. Genom att söka och hämta information på denna webbplats anser sanofi-aventis att du har godtagit dessa regler i sin helhet. Vi råder dig att ta del av dessa regler regelbundet eftersom de från tid till annan kan komma att ändras utan föregående meddelande.

1. Immateriella rättigheter

Denna webbplats ägs och drivs av sanofi-aventis AB (nedan kallat "Sanofi-aventis") som tillhör Sanofi-koncernen. All information och allt material, inklusive varumärken, logotyper och domännamn, som publiceras på webbplatsen www.multaq.se (här nedan "webbplats"), skyddas av gällande lagar avseende immateriella rättigheter, och tillhör Sanofi eller dess dotterbolag, eller används med tillstånd från respektive ägare.

Ingen del av materialet på denna webbplats får återges, kopieras, reproduceras, ändras, redigeras, laddas ner, överföras eller distribueras för något som helst ändamål utan uttryckligt skriftligt medgivande från sanofi-aventis, med undantag för användning för press under villkor att immateriella rättigheter efterlevs och andra äganderätter som nämns. Endast kopiering för privat användning är tillåten för personligt, icke-kommersiellt hemmabruk, på din dator.

Följande meddelande måste visas på alla kopior av hela eller delar av webbplatsinnehållet: "Copyright 2012-2012 sanofi-aventis – Med ensamrätt".

All tillåten användning av innehåll som utgör eller visas på webbplatsen får inte ändras på något sätt.

Sanofi eller dess dotterbolag förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder mot alla intrång av dess immateriella rättigheter.

2. Typ av information

Informationen, särskilt den finansiella informationen, på webbplatsen ska inte uppfattas som en investeringsuppmaning. Informationen ska inte tolkas som ett prospekt eller offentligt erbjudande, och är inte ett erbjudande om att teckna sig för, köpa eller handla med sanofi-aventis aktier eller några andra värdepapper emitterade av sanofi-aventis. Observera att den finansiella informationen som publiceras på webbplatsen uppdateras regelbundet.

Expertutlåtanden som rör webbplatsinnehållet eller utdrag från tidningsartiklar publiceras på webbplatsen allteftersom det faller sig. Sådan information motsvarar endast expertens/tidningens åsikter och delas inte nödvändigtvis av sanofi-aventis. Sådana experter är inte anställda av sanofi-aventis och deras åsikter används utan att det utgår någon ersättning från sanofi-aventis. Företaget sanofi-aventis ansvarar inte för att alla uppgifter och åsikter som framförs i denna typ av material är korrekta och fullständiga. Expertråd är endast ett uttryck för expertens personliga åsikter, och får aldrig betraktas som sanofi-aventis åsikter eller ansvar.

Webbplatsen innehåller dessutom information om hälsa, fysisk kondition, det medicinska området och olika typer av medicinsk behandling som uteslutande är avsedd för människor. Materialet tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte tänkt att ersätta de råd som du får av din läkare eller annan medicinsk eller paramedicinsk personal. Använd inte informationen på denna webbplats för att diagnostisera sjukdomar eller fysiska problem eller för att ordinera eller använda något av de läkemedel som anges på webbplatsen. Rådgör alltid med din läkare, ditt vårdteam och övrig kvalificerad vårdpersonal.

3. Länkar till andra webbplatser

Företaget sanofi-aventis kan inte hållas ansvarigt för tredjepartswebbplatser som du eventuellt ansluter till via sanofi-aventis webbplats. Vi har ingen möjlighet att kontrollera innehållet på dessa tredjepartswebbplatser som är helt fristående från sanofi-aventis. Att det finns en länk mellan webbplatsen och en tredjepartswebbplats innebär dessutom inte på något sätt att sanofi-aventis godkänner innehållet på tredjepartswebbplatsen eller hur dess innehåll används. Det är dessutom ditt ansvar att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra att skadlig kod, inklusive, men ej begränsat till, virus och trojanska hästar, överförs från webbplatsen.

Externa webbplatser kan innehålla hyperlänkar till webbplatsen. Ingen sådan hyperlänk bör installeras utan uttryckligt medgivande i förväg från sanofi-aventis. Företaget sanofi-aventis ansvarar inte under några omständigheter eller på något sätt för sådana externa webbplatsers tillgänglighet och sanofi-aventis varken granskar, kontrollerar, godkänner eller är ansvarigt för innehållet, annonseringen, produkterna eller övrigt material som finns på eller är tillgängligt via dessa webbplatser.

4. Personliga uppgifter och annan information

4.1. I enlighet med reglerna i personuppgiftslagen (1998:204) informeras du härmed om att de uppgifter som lämnas till sanofi-aventis kommer att behandlas konfidentiellt och uteslutande för ändamålet att ge dig så effektiv respons som möjligt. Enligt lagen har du rätt att efter skriftlig ansökan en gång per kalenderår gratis få besked om vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Du har också rätt att begära rättelse av sådana uppgifter.

Detta gör du genom att skicka en begäran:

4.2. Webbplatsen är inte konstruerad för att ta emot konfidentiell information, som du eventuellt skickar. Ingen information – oavsett dess form: dokument, data, bilder, frågor, förslag, idéer, anmärkningar eller liknande – som du skickar till webbplatsen betraktas därför av sanofi-aventis som konfidentiell – med undantag för personlig information på det sätt som beskrivs ovan. Det faktum att du skickar dessa data till oss medför därför att vi anser oss ha rätten att använda, återge, sprida eller ändra dessa data, eller överföra dem för att behandla din förfrågan.

4.3 Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de är för och hur man undviker dem. Sanofi-aventis använder cookies på sin webbplats.

En cookie är en textfil som skickas från en server för en webbplats till besökarens dator och lagras där. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Det används för funktioner som identifierar vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas Sessionscookies lagras bara tillfälligt under tiden du besöker en sida. Cookies identifierar hur många människor besöker vår webbplats, där enskilda sidor som besöks och när de besöks.

Denna teknik lagrar ingen information om personens identitet och dess syfte är att hjälpa oss förbättra vår webbplats. De flesta webbläsare tillåter användaren att stänga av cookies men vissa funktioner på vår webbplats kanske inte fungerar som förväntat. Information om besök på vår webbplats kommer inte att användas av eller utlämnas till tredje part för något annat syfte.

Om du inte vill att cookies lagras på din dator, kan du göra på följande sätt. Stäng sanofi-aventis webbplats. Ändra inställningarna i webbläsare (t.ex. Internet Explorer), tillåter så att programmet inte cookies för att lagras. Inställningarna ändras på olika sätt i olika webbläsare. Mer information finns i hjälpavsnittet i webbläsaren.

5. Ansvarsbegränsning

Företaget sanofi-aventis gör allt för att säkerställa att det innehåll som publiceras på webbplatsen är korrekt och aktuellt, och förbehåller sig rätten att när som helst ändra innehållet utan föregående meddelande. Trots detta kan inte sanofi-aventis till fullo garantera att den information som publiceras på webbplatsen är korrekt, precis, aktuell och uttömmande.

Därför kan inte sanofi-aventis hållas ansvarigt för:

  • eventuella brister i exakthet, korrekthet eller fullständighet hos informationsinnehållet på webbplatsen;
  • eventuella skador till följd av att informationen eller materialet på webbplatsen har ändrats vid olaga intrång av tredjepart;
  • eventuella direkta eller indirekta skador, oavsett orsak, ursprung, art eller följder, även om sanofi-aventis kunnat förutse sådana skador, oavsett om de orsakats av i) anslutning till eller brist på anslutningsmöjlighet till webbplatsen, ii) användning av webbplatsen, inklusive skada eller virus som kan infektera datorsystemet eller någon annan produkt och/eller iii) tilltro till information som direkt eller indirekt tillhandahållits genom webbplatsen.

Materialet på webbplatsen och alla övriga webbplatser tillhandahålls utan några som helst uttryckliga eller underförstådda garantier. Företaget sanofi-aventis ger inga uttryckliga eller underförstådda garantier angående, men ej begränsat till, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

6. Webbplatsens tillgänglighet

Du informeras härigenom om i) att det är tekniskt omöjligt att tillhandahålla webbplatsen utan fel och att sanofi-aventis inte kan ta på sig ansvaret för detta, ii) att fel kan göra att det inte går att ansluta till webbplatsen tillfälligt och iii) att webbplatsens drift kan påverkas negativt av omständigheter och prestanda utanför sanofi-aventis kontroll, som till exempel överförings- och telekommunikationsförbindelser mellan sanofi-aventis och ditt system och mellan sanofi-aventis och andra system och nätverk. Företaget sanofi-aventis och/eller dess leverantörer kan när som helst ändra eller stänga hela eller delar av webbplatsen, tillfälligt eller permanent, för att utföra underhållsarbete på och/eller förbättra och/eller ändra webbplatsen. Företaget sanofi-aventis ansvarar inte för ändringar eller tillfälliga eller permanenta avbrott på webbplatsen.

7. Produktinformation

Informationen som finns på eller sänds från webbplatsen kan innehålla direkta eller indirekta referenser till sanofi-aventis produkter, program och tjänster som inte är avsedda eller tillgängliga för vissa länder eller regioner, eller som eventuellt tillhandahålls under ett annat varumärke, och som eventuellt lyder under andra regler och användningsvillkor beroende på land. Sådana referenser ska inte tolkas som att sanofi-aventis har för avsikt att sälja dessa produkter, program eller tjänster i ditt land. Om du vill ha information om de produkter, program och tjänster som finns tillgängliga där du bor (region/land), kontakta ditt lokala sanofi-aventis-kontor eller din lokala sanofi-aventis återförsäljare.

8. Jurisdiktion

Webbplatsen och dess innehåll regleras av svensk lagstiftning. Alla eventuella rättstvister avseende webbplatsen och dess innehåll kommer att handläggas av svenska domstolar.

9. Regler och villkor

9.1 Utgivare för webbplatsen:

Sanofi Gustavslundsvägen 139 167 14 Bromma

Sanofi-aventis AB är ett aktiebolag med ett kapital på 2 630 000 kronor, anges i Bolagsverket med organisationsnummer 556.441-2574.

9.2 Chefredaktör:

Anna-Kaija Grönblad VD Sverige

9.3 Site Hosting:

EPiServer

Box 7007

103 86 Stockholm

Sverige

Telefon: +46 8 55 58 27 00

10. Foto / video rättigheter

Sanofi-aventis AB Sverige