För vem lämpar sig Multaq?

  • TECKENSTORLEK
Uppdaterad : 2017-03-03

Multaq kan användas av patienter som har episoder av förmaksflimmer och som trots behandling med pulssänkande läkemedel fortfarande har symtom av sitt flimmer. Exempel på pulssänkande läkemedel som sänker hjärtats frekvens är betablockerare.

Läkemedlet skall inte användas vid:

  • Långvarigt ihållande (permanent/kroniskt) förmaksflimmer
  • Allergi (överkänslighet) mot dronedaron eller andra innehållsämnen i Multaq
  • Vid för långsam puls (bradykardi)
  • Pågående eller tidigare episod med hjärtsvikt
  • Allvarliga njur- eller leverproblem

Detaljerad information finns på www.fass.se

Patientinformation för nedladdning

Informationsbroschyr för dig som behandlas med MULTAQ.

Informationsbroschyr för dig som funderar över förmaksflimmer

Äldre Par samtalar med läkare